شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران پس از سپری شدن حدود یک دهه از آغاز فعالیت خود در حوزه های عمرانی شهر تهران و به عنوان پیمانکار عمومی شهرداری مناطق 22 گانه تهران، موفق به عقد 3556 قرارداد شده و در حال حاضر با اتکاء به عزم و اراده مدیران و پرسنل متعهد خود تبدیل به یکی از شرکت های فعال در حوزه کسب و کار عمران و آبادانی شهر تهران شده است.

به باور و اعتقادمان، رشد روزافزون شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در بهبود مدیریت کیفیت، در گرو پایبندی کامل به اصل رضایتمندی کلیه ذینفعان شرکت است؛ قطعا این رضایت برای شرکت یک هدف و اصل جدی بوده و قطعا در روند بهبود و تقویت آن گام های جدی تر برداشته خواهد شد.

اطلاعات بیشتر