مرتضی احمدی - سرپرست

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران پس از سپری شدن حدود یک دهه از آغاز فعالیت خود در حوزه های عمرانی شهر تهران و به عنوان پیمانکار عمومی شهرداری های مناطق 22 گانه تهران، موفق به عقد 3556 قرارداد شده و در حال حاضر با اتکا به عزم و اراده مدیران و پرسنل متعهد خود تبدیل به یکی از شرکت های فعال در حوزه کسب و کار عمران و آبادانی شهر تهران شده است.

به باور و اعتقادمان، رشد روزافزون شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در بهبود مدیریت کیفیت، در گرو پایبندی کامل به اصل رضایت مندی کلیه ذینفعان شرکت است؛ قطعا این رضایت برای شرکت یک هدف و اصل جدی بوده و قطعا در روند بهبود و تقویت آن گام های جدی تر برداشته خواهد شد. این رضایت مندی در سایه داشتن صداقت کامل با مشتریان، پایش مستمر عملکرد شرکت، درک کاستی ها و نقایص در خلال اجرای پروژه ها با به روزترین قوانین و مقررات علمی دنیا و استفاده از ساختارها و سیستم های روزآمد و کارکنان متعهد و باتجربه حاصل خواهد شد.