وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت عمرانی کارکنان به شرح زیر می باشد: